Riidanratkaisu välimiesmenettelyssä

Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa tuli vireille ennätysmäärä  uusia välimiesmenettelyjä vuonna 2020 (uutiset: https://arbitration.fi/fi/category/uutiset/).

Välimiesmenettely on vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino oikeudenkäynnille yleisissä tuomioistuimissa. Yritysten riitojen ratkaisutapana välimiesmenettelyllä on useita etuja julkiseen oikeudenkäyntiprosessiin verrattuna. Välimiesmenettely on joustava ja nopea riidanratkaisukeino. Jutun osapuolilla on mahdollisuus sopia menettelyn kulusta ja välimiehiksi voidaan valita oikeudenalan erityisosaajat. Välitystuomioon ei voida myöskään hakea muutosta, mikä nopeuttaa myös menettelyä.

Välimiesmenettelyn etuna on, että välimiesmenettely ei ole julkinen. Yrityksillä salassapitointressi ulottuu liikesalaisuuksien ohella myös julkisuuskuvaan, jolloin riidan vireilläoloa ei haluta paljastaa markkinoilla. Välimiesmenettelyssä kummallakaan osapuolella ei ole mahdollisuutta käyttää riita-asian julkisuutta edukseen. Välimiesmenettely yritysten riidoissa, joissa osapuolet ovat eri maista,  mahdollistaa useasta eri maista valittavat välimiehet, millä turvataan  puolueettomuutta. Menettelyyn sovelletaan kansainvälistä välimiesmenettelyä koskevia välimiesmenettelysääntöjä.

 Suomessa välimiesmenettelyä sääntelee välimiesmenettelystä annettu laki (967/1992). Osapuolet voivat sopia välimiesmenettelystä keskinäisellä sopimuksellaan ennen tai jälkeen riidan syntymisen. Useimmin välimiesmenettelystä sovitaan osapuolten väliseen pääsopimukseen otettavalla välityslausekkeella. Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjä tai nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä noudatetaan, mikäli osapuolet näin sopivat välityslausekkeessa. Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sivuilla (https://arbitration.fi) on tietoja välimiesmenettelystä ja mallivälityslausekkeita.

Välityslausekkeita käytetään usein johtajasopimuksissa, osakassopimuksissa, edustussopimuksissa ja monissa kaupallisissa sopimuksissa. Välimiesmenettelyssä on mahdollista käyttää oikeudenalan erityisosaajia ja saada nopea ja salassapidettävä ratkaisu riita-asiaan.

Välimiesmenettely nopeus ja tehokkuus ovat selkeitä etuja, sillä riita-asiat voivat jopa vuosia kestäessään haitata yrityksen liiketoimintaa sekä sitoa sen avainhenkilöiden resursseja riidan selvittämiseen pitkäksi aikaa.

Kirjoittanut

Johanna Toiviainen
asianajaja, Jyväskylä