Työsopimusten kilpailukieltosääntelyn uudistus

Eduskunta on hyväksynyt työsopimuslain muutoksen koskien kilpailukieltosopimuksia. Muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2022 lukien. Uutta lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa solmittuihin työsopimuksiin. Lakimuutoksen myötä työnantajan tulee jatkossa maksaa työntekijälle korvausta myös kilpailukieltosopimuksista, jotka ovat alle kuuden kuukauden pituisia.

Työnantajan korvausvelvollisuus

Lainmuutoksen myötä työnantajan tulee suorittaa kilpailukiellon johdosta työntekijälle:

  • kuuden kuukauden mittaiselta kilpailukieltoajalta korvausta, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän tavanomaisesta palkasta.
  • yli kuuden kuukauden mittaiselta kilpailukieltoajalta 60 prosentin suuruista korvausta. Kilpailukiellon enimmäispituus on edelleen yksi vuosi.

Korvausvelvollisuus koskee myös yrityksen tai sen osan itsenäistä johtamistyötä tekeviä työntekijöitä.

Esimerkiksi, mikäli työntekijän kilpailukieltosopimuksen mukainen kilpailukielto päättyy kolmen kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä, on korvauksen vastattava vähintään 40 prosenttia työntekijän kolmen kuukauden ajalta maksettavasta tavanomaisesta palkasta. Mikäli kilpailukieltosopimuksessa sovittu kilpailukielto jatkuisi yli kuusi kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen, korvausta maksetaan 60 prosentin mukaisesti koko rajoitusajalta.

Korvaus tulisi maksaa rajoitusajan kuluessa työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin, ellei työsopimuksen päättämisen jälkeen toisin sovittaisi.

Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen ja siirtymäsäännös

Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus työsuhteen aikana, jos olosuhteet muuttuvat. Tällöin tulee noudattaa irtisanomisaikaa, joka on kolmasosa kilpailukieltosopimuksessa sovitusta rajoitusajasta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Työnantaja ei kuitenkaan voi irtisanoa kilpailukieltosopimusta enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan.

Lainmuutokselle on yhden vuoden siirtymäaika. Työnantaja voi siirtymäajan aikana irtisanoa vanhan kilpailukieltosopimuksen ja välttyä siten uuden lain mukaiselta korvausvelvollisuudelta.

Miten varautua lainmuutokseen?

 Kilpailukiellosta suoritettavan korvauksen johdosta työantajan on syytä tarkistaa voimassaolevat kilpailukieltosopimukset ja tehdä vuoden siirtymäajalla tarvittavat toimenpiteet.

  • Tarkista yrityksen käytössä oleva työsopimuspohjat ja kilpailukieltosopimukset. Sisältävätkö käytössä olevat sopimuspohjat kilpailukieltoehtoja. 
  • Tarkista, ovatko kilpailukieltosopimukset ajantasaisia ja tarpeellisia.
  • Arvioi, olisiko kilpailukieltosopimusten irtisanomiselle siirtymäsäännöksen aikana perusteltua ja millainen taloudellinen vaikutus kilpailukieltoehdoilla on irtisanomistilanteissa.

Kirjoittanut

Johanna Toiviainen
asianajaja, Jyväskylä