Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Työsuhteen päättymissopimuksella tarkoitetaan työnantajan ja työntekijän välistä sopimusta, jossa käsitellään työsuhteen päättymiseen liittyviä asioita ja jonka tekeminen ajoittuu lähelle työsuhteen päättämistä, päättymistä tai niiden jälkeistä aikaa. Päättymissopimus voidaan tehdä myös työntekijän irtisanouduttua tai erimielisyyden sopimiseksi.

Kun työnantaja harkitsee päättämisesityksen tekemistä työntekijälle, arvioitavia seikkoja ovat muun muassa:

  • Onko työnantajalla työsopimuslain mukainen peruste työsuhteen päättämiseen
  • Onko osapuolille jo syntynyt erimielisyys vai toimitaanko yhteisymmärryksessä
  • Tarjoaako työnantaja rahallista korvausta työsuhteen päättymisestä työntekijälle tai muuta etuutta
  • Noudatetaanko irtisanomisaikaa ja onko työntekijällä irtisanomisajalla työntekovelvoitetta
  • Mikä vaikutus päättämissopimuksella on työntekijän asemaan ja työttömyysturvaetuuksiin
  • Säilyykö kilpailukieltoehto voimassa ja mitä salassapitovelvoitteesta on sovittu.

Sopimuksen etuna on, että työsuhteen päättymiseen liittyvät mahdolliset erimielisyydet saadaan ratkaistua yhteisymmärryksessä, ilman oikeudenkäyntiä. Työnantajan kannalta tärkeä elementti päättymissopimuksessa on se, ettei työntekijä tule sopimuksen tekemisen jälkeen esittämään mitään muita kuin sopimuksessa sovittuja vaatimuksia työnantajaa kohtaan.

Työntekijälle maksettava rahasuoritus voi perustua työnantajan vapaaehtoisuuteen, eropakettiin tai työsopimuksen perusteettomaan päättämiseen. Työnantajan tulee huomioida, että vaikka työntekijä vapautettaisiin työntekovelvollisuudestaan, on työntekijällä oikeus normaaliin palkkaansa ja vuosilomien kertymiseen työsuhteen voimassaolon ajalta. Päättämissopimuksessa tulisi yksilöidä kaikki erät, joita työnantaja suorittaa työntekijälle.

Työntekijälle on suositeltavaa tarjota mahdollisuutta avustajan käyttämiseen neuvotteluissa. Päättymissopimuksesta neuvoteltaessa työnantajan tulisi varata työntekijälle riittävästi harkinta-aikaa ja mahdollisuus selvittää sopimuksen vaikutus hänen asemaansa. Korkein oikeus on ratkaisussaan KK0:2019:76 arvioinut päättämissopimuksen syntyolosuhteita ja pätemättömyyttä. Kun työntekijälle ei ollut varattu riittävää harkinta-aikaa eikä mahdollisuutta hankkia asiantuntevaa apua ennen sopimukseen sitoutumista, Korkein oikeus katsoi, että sopimus oli tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota sopimukseen.

Kolmeosainen Työsuhteen päättäminen -artikkelisarjamme käsittelee työsuhteeseen ja sen päättymiseen liittyviä tilanteita. Artikkelisarja perustuu suosittuihin HR-webinaareihimme, joita järjestämme muutaman kerran vuodessa. Asianajaja Johanna Toiviaisella on pitkä kokemus työsuhdejuridiikasta ja riitojen ratkaisusta.