Työsuhteen päättäminen työntekijästä johtuvalla perusteella

Työsopimuslain mukaan työntekijästä johtuvan tai hänen henkilöönsä liittyvän irtisanomisperusteen tulee olla asiallinen ja painava. Tällaisena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Tavallisesti arvioitavana on yksittäinen työsopimuksen vastainen menettely, kuten tehtävän täyttämättä jättäminen, työtehtävien puutteellinen hoito, luvaton työstä poissaolo, jatkuva tai usein toistuva myöhästely taikka moitittava tai sopimaton käytös. Lähtökohtaisesti edellytetään myös varoitusmenettelyä, jossa työntekijälle annetaan mahdollisuus parantaa menettelyään.

Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa korostuu, että kyse on kokonaisarvioinnista, jossa on otettava huomioon kaikki asiassa esiintyvät tosiasiat. Päättämissäännösten tavoitteena on suojata työsuhteessa heikommassa asemassa olevaa työntekijää, ja päättämisperusteen riittävyyden rajatilanteissa suuri painoarvo onkin työsuhteen jatkumista turvaavilla seikoilla.

Työsopimuslain nojalla asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena ei voida pitää ainakaan työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Myös työntekijän mahdollisuudet kuntoutumiseen tulee tällöin selvitettäväksi. Työnantaja ei saa myöskään irtisanoa työsopimusta työntekijän raskauden johdosta eikä sillä perusteella, että työntekijä käyttää oikeuttaan laissa säädettyyn perhevapaaseen.

Henkilökohtaisen päättämisperusteen arvioinnissa on otettava huomioon kyseessä oleva rikkomus ja sen toistuvuus, kyseessä olevan työn ja alan erityispiirteet, työolosuhteet, teon vaikutukset työnantajalle ja työyhteisölle sekä teon mahdollinen rikosoikeudellinen rangaistavuus.

Työnantaja voi varautua työsuhteen päättämiseen liittyviin erimielisyystilanteisiin muun muassa hyvällä dokumentoinnilla. Laiminlyönnit, huomautukset ja varoitukset kannattaa kirjata huolellisesti ja asianosaisten kanssa käydyistä neuvotteluista ja kuulemisista laatia pöytäkirjat.  

Olethan yhteydessä asianajajaamme Johanna Toiviaiseen, mikäli tarvitset asiantuntevaa apua työsuhteen päättämiseen liittyvissä asioissa.